Освітня програма

    ЗАТВЕРДЖЕНО

   Директор школи

  Л.М.Оберемок   

  ПОГОДЖЕНО

  Протокол від _30.08.2019р._№ __1_засідання педагогічної ради школи

  Освітня програма

  Комунальної організації (установи, закладу)

  «Шосткинська  спеціальна  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  № 10

  Шосткинської  міської  ради  Сумської  області»

  на   2019 – 2020  навчальний  рік

                   Освітня програма Шосткинської спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 10 на 2019-2020  навчальний рік розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про спеціальну школу , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №221, нормативно-правового забезпечення Нової української школи, інших актів, що регулюють забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти:

  • для 1-2 класів – за навчальним планом початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей з інтелектуальними порушеннями, затвердженим наказом МОН України від 26.07.2018р. №816
  • для 2-4 класів - за навчальними планами спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженими МОН України від 25.06.2018р. №693;
  • для 5-9 класів - зa навчальними планами спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженими наказом МОН України від 12.06.2018 № 627;

  Відповідно до наказу Міністерства світи і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 р. № 128.

  Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

  Інваріантна складова навчальних планів для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, а саме: розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами; розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості; формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у закладі освіти; створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій. Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи.

  Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

  Типову освітню програму для 1-2х класів для дітей з інтелектуальними порушеннями розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, з урахуванням Типових освітніх програм, сучасних досягнень та спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-пізнавальних можливостей дітей з інтелектуальними порушеннями.

  При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у підготовчому-1 класах - 35 хвилин, 2-4 класах - 40 хвилин, визначених Державними  санітарними нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)  розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942.                                                                                                                                                                                                       

         Робочий навчальний план зорієнтований на роботу за п’ятиденним тижнем.

  Навчальний рік розпочинається 2 вересня 2019 року і закінчується 29 травня 2020 року проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики, підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальні екскурсії та навчальна практика організовуються відповідно методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки № 1/9-61 від 06.02.2008 р.

       Структура навчального року, графік шкільних канікул визначається відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.  2019-2020 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

        З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.

          У зв'язку з тим, що в школі навчаються 6 учнів, яким ЛКК рекомендована індивідуальна форма навчання, відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах /наказ Міністерства освіти і науки України №8 від 12.01.2016 р., зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.02.2016 р. за №184/28314 зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 955 від 02.08.2019, складено індивідуальні навчальні плани відповідно до рекомендованих програм за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, Типових навчальних планів базової загальної середньої освіти.

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2023 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"