Статут закладу

  Image

  Статут школи

  комунальної організації (установи, закладу)
  «Шосткинська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 
  Шосткинської міської ради Сумської області»

  Загальна частина

  1. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 Шосткинської міської ради Сумської області» (далі за текстом – заклад) – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на базову загальну середню освіту.

  2.Повна назва навчального закладу українською мовою: Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 Шосткинської міської ради Сумської області».

  Скорочена назва: ШСЗШ І-ІІ ст. №10 ШМР Сумської обл.

  3.Юридична адреса закладу: вулиця Герцена, будинок 3, місто Шостка, Сумська область, 41100, телефон: 7-30-15.

  4. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі МОН), інших центральних органів виконавчої влади, Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради, Шосткинської міської ради, управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації, управлінням освіти Шосткинської міської ради, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) психічного розвитку, затвердженим Міністерством освіти і науки України 15.09.2008 року №852 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2008 року № 1219/15910, цим Статутом.

  5.Засновником закладу є територіальна громада м. Шостки в особі Шосткинської міської ради Сумської області (далі - засновник).

  6. Заклад є юридичною особою, діяльність якого підпорядкована управлінню освіти Шосткинської міської ради. Заклад може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, гербову печатку, штамп, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний номер. Фінансова діяльність здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти Шосткинської міської ради.

  7.Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" у порядку, встановленому законодавством України.

  8.Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним діючим законодавством.

  9.Заклад діє на підставі статуту, який розроблений на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та положення про відповідний тип закладу, типового статуту, затвердженого МОН.

  10.Класи у закладі формуються за погодженням з управлінням освіти Шосткинської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

  11.Заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, за погодженням з управлінням освіти Шосткинської міської ради.

  12. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяв батьків (осіб, які їх замінюють).

  Визначається такий режим роботи груп продовженого дня:

  1-4 класи з 12.00 до 18.00

  13. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, трудового та професійного навчання заклад може направляти учнів шкіл до міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. Заклад і комбінат узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Заклад бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комбінаті, їх успішністю.

  14.Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

  15.Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

  16. Головною метою закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.

  17. Головними завданнями закладу є:

  забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) психічного розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою;

  розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення учнів, здійснення їх допрофесійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

  сприяння засвоєнню учнями норм громадської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

  сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

  забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;

  здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, що їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

  18. Заклад має право:

  самостійно розробляти і затверджувати річний план, розклад занять та інші документи внутрішнього розпорядку;

  залучати додаткові фінансові джерела, в тому числі – валютні кошти, за рахунок надання платних послуг, добровільних пожертвувань і цільових внесків фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних;

  забезпечувати заняття на дому з учнями у відповідності з інструкцією Міністерства освіти і науки України;

  реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України і вести навчання учнів на курсах з допрофесійної підготовки;

  проходити в установленому порядку державну атестацію;

  визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

  в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

  спільно науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

  використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

  бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та цим Статутом;

  отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

  залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

  19. Заклад І - ІІ ступенів навчання:

  І ступінь – початкова школа ( підготовчий клас, 1-4 класи, строк навчання 5 років);

  ІІ ступінь – основна школа (5-9 класи, строк навчання 5 років).

  20. Для дітей 6(7) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не отримали відповідної дошкільної підготовки або не готові до навчання з інших обставин, у закладі відкриваються підготовчі класи.

  20.1. Для організації навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи дітей, які мають складні вади розвитку (діти з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, діти з раннім дитячим аутизмом, сліпоглухі), у складіспеціальної школи відкриваються окремі класи (групи). Гранична наповнюваність класів (груп) для дітей, які мають складні вади розвитку, не повинна перевищувати 6 осіб.

  20.2. За наявності достатньої кількості учнів, відповідної матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення спеціальна школа може мати спеціальні класи (групи) для дітей інших нозологій.

  20.3. Для дітей з помірною розумовою відсталістю у спеціальній школі можуть відкриватися окремі класи.

  21. Мережа класів та їх наповнюваність у закладі установлюється управлінням освіти Шосткинської міської ради відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом МОН.

  22. Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у закладі діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є:

  - вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня у динаміці;

  - визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи;

  - переведення учнів до наступного класу закладу.

  Зарахування учнів до спеціального загальноосвітнього навчального закладу та їх відрахування

  23.Комплектування закладу учнями здійснюється управлінням освіти Шосткинської міської ради.

  Направлення дітей до закладу здійснюється на бажання батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновків обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

  За закладом територія обслуговування не закріплена.

  24. Зарахування учнів до закладу проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

  - направлення відповідного органу управління освіти;

  - заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

  - копії свідоцтва про народження дитини;

  - висновку психолого-медико-педагогічної консультації;

  - особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

  - довідок про стан здоров’я дитини: витяг з «Історії розвитку дитини» (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів; копії «Карти профілактичних щеплень» (ф. № 063/о); довідка закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

  Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

  25. Документи, необхідні для зарахування дитини до закладу, подаються особисто батьками або особами, що їх замінюють.

  26. До закладу для дітей із затримкою психічного розвитку зараховуються діти 6(7) років з уповільненими темпами психічного розвитку, але з потенційно збереженими можливостями інтелектуального розвитку.

  27. До підготовчого класу закладу за висновками обласної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6(7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання в школі.

  28. До 1-го класу закладу за висновками відповідної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6(7) років, які здобули дошкільну освіту.

  У разі, коли за висновками обласної психолого-медико-педагогічної консультації та рекомендаціями лікарів учні закладу розпочинають навчання не з підготовчого, а з 1 класу, строк навчання у школі І ступеня зменшується на рік.

  29. При зарахуванні дітей до закладу допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.

  30. До закладу для дітей з затримкою психічного розвитку зараховуються діти 6(7) років з уповільненим темпом психічного розвитку, але з потенційно збереженими можливостями інтелектуального розвитку.

  Організація навчально-виховного процесу

  31.Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, розробленого закладом на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

  Робочий навчальний план закладу затверджується управлінням освіти Шосткинської міської ради Сумської області.

  32. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Під час навчання учнів у спеціальній школі ІІ ступеню використовуються як спеціальні програми і підручники, так і програми й підручники загальноосвітньої школи. У випадках, коли учні мають ускладнені види психофізичного розвитку, акалькулію, дисграфію, дислексію і не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада школи за поданням шкільної психолого-медико-педагогічної комісії та погодженням з батьками (особами, які їх замінюють) приймає рішення про переведення таких учнів на навчання за індивідуальним навчальними програмами.

  Індивідуальні навчальні програми розробляються вчителем на основі навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, та робочого навчального плану закладу, погоджуються з батьками (особами, які їх замінюють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються керівником закладу. Навчальні досягнення таких учнів оцінюються за обсягом матеріалу, визначеного індивідуальною навчальною програмою.

  33. У закладі наповнюваність класів та груп визначається управлінням освіти Шосткинської міської ради на підставі рішення педагогічної ради з урахуванням нормативів, умов роботи закладу та пропозицій батьків або осіб, що їх замінюють, але не вище відповідних нормативів наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки України.

  34. Навчально-виховний процес учнів у закладі здійснюється з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку за змістом, формами і методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність навчально-виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів.

  35. Навчально-виховний процес у закладі має корекційну спрямованість. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями програмного матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації. Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи досягається через забезпечення учнів відповідними засобами навчання та реабілітації.

  36. Трудове навчання у закладі передбачає систему заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених функцій, оволодіння учнями трудовими вміннями та навичками, що є основою для подальшої професійної підготовки. Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням психофізичних, індивідуальних особливостей та можливостей учня і може здійснюватись у формі професійного навчання.

  37. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

  38. Тривалість уроків у підготовчих, перших класах початкової школи становить 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих- девятих класах – 45 хвилин. При цьому у підготовчих, перших-четвертих класах після 15 хвилин уроку, у п’ятих- девятих класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви (фізкультхвилинки). Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідної організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 15 хвилин, і великої перерви після другого або третього уроку – не менше 30 хвилин.

  39. Домашні та самостійні завдання у підготовчому, 1 класах не задаються, Письмові домашні завдання у наступних класах початкової школи не обов’язкові. Вони можуть задаватися учням з урахуванням типологічних та індивідуальних особливостей їхнього психофізичного розвитку. Домашні завдання у 5-9 класах задаються з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань визначаються вчителем.

  40. Тривалість і структура навального року строки і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень учнів, проведення підсумкової державної атестації, переведення і випуск учнів, видача документів про базову загальну середню освіту, Похвальним листом і Похвальною грамотою здійснюється відповідно до законодавства.

  41. Випускники закладу, які закінчили школу ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації. На бажання випускники можуть продовжувати здобувати повну загальну середню освіту в школі ІІІ ступеня. Випускники, які закінчили заклад за програмою для розумово відсталих дітей, отримують свідоцтво про закінчення закладу, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу з урахуванням рекомендацій лікарів.

  42. Мова навчання і виховання в спеціальній школі визначається відповідно до Конституції України та відповідним чинним законодавством.

  43. Режим роботи закладу установлюється закладом з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу та погоджується з управлінням освіти Шосткинської міської ради і державною санітарно-епідеміологічною службою.

  44. Під час канікул адміністрація закладу сприяє організації відпочинку та оздоровлення учнів.

  45. Відволікання учнів від навчальних занять забороняється, крім особливих випадків, передбачених законодавством.

  46. Утримання учнів , які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у закладі комунальної власності здійснюється за рахунок держави.

  47. Спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та виробами медичного призначення учні забезпечуються відповідно до встановлених норм.

  Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів закладу здійснюється відповідно до Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

  48. Медичне обслуговування учнів закладу здійснюється медичними працівниками відповідно до штатного розпису закладу. У разі тимчасової вакансії посад медичних працівників медичне обслуговування здійснюють медичні працівники закладів охорони здоров’я Шосткинської міської ради.

  49. Відповідальність за організацію харчування учнів закладу, додержання у закладі вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на управління освіти Шосткинської міської ради та керівника закладу.

  Харчування учнів у закладі здійснюється відповідно до норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України.

  50. Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів, якістю харчування учнів покладається на медичний персонал, керівника закладу, Шосткинське міськрайонне управління Держсанслужби України в Сумській області.

  51. Науково-методичне забезпечення діяльності закладу здійснюється відповідно до статті 42 Закону України «Про загальну середню освіту».

  52. Навчально-виховна та корекційно-розвиткова робота є складовою режиму закладу, додержання якого є обов’язковим для усіх працівників. Режим роботи закладу складається з урахуванням специфіки функціонування – з подовженим днем, з урахуванням психофізичних особливостей учнів, санітарно-гігієнічних вимог.

  53. Відповідно до Типових навчальних планів у закладі проводиться корекційно-розвиткова робота з предметно-практичного навчання, ритміки, розвитку мовлення, комунікативної діяльності з метою корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку учнів, створення сприятливих умов для здобуття повної загальної середньої освіти, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації учнів. Корекційні заняття, індивідуальні або групові, проводяться учителями з урахуванням особливостей розвитку учнів.

  54. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у закладі забезпечується оптимальним співвідношенням інтелектуального та фізичного навантаження, тривалості навчальних занять і відпочинку, здійсненням комплексу заходів з фізичного виховання та загартування дітей, організацію раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки. Відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних, санітарно-епідемічних правил і норм несе директор закладу, контроль здійснює управління освіти Шосткинської міської ради, нагляд здійснюється Шосткинським міськрайонним управлінням Держсанслужби України в Сумській області.

  Оцінювання навчальних досягнень учнів

  55. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються МОН.

  56. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

  57. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

  У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

  58. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з управлінням освіти Шосткинської міської ради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

  59. За рішенням педагогічної ради закладу учням виставляються оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

  60. Учні 4-х та 9-х класів звільнені від проходження державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

  61. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

  62. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

  63. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту). Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  64. Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

  65. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

  66. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення за погодженням з педагогічною радою та радою закладу.

  67. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

  Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, похвальних грамот та листів здійснюється МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад, управлінням освіти Шосткинської міської ради.

  Виховний процес у закладі

  68. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

  69. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

  70. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

  Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

  71. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього статуту.

  Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

  Учасники навчально-виховного процесу

  72.Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

  73.Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) психічного розвитку, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

  74. Учень - особа, яка навчається і виховується в закладі.

  75. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

  доступність і безоплатність базової загальної середньої освіти у закладі;

  безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

  користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

  участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

  отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

  участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

  участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

  повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

  76. Учні закладу зобов'язані:

  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) психічного розвитку, Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати свій загальний культурний рівень;

  брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, статутом;

  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

  виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

  брати участь у різних видах трудової діяльності;

  дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

  дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу; дотримуватися правил особистої гігієни.

  77.Учням забороняється:

  приносити, використовувати й передавати вибухонебезпечні предмети, спиртні напої, токсичні і наркотичні речовини;

  використовувати будь-які засоби і речовини, що можуть призвести до вибухів і пожеж;

  застосовувати фізичну силу для з’ясування стосунків, залякування та вимагання;

  Проводити будь-які дії, що тягнуть за собою небезпечні наслідки для оточуючих.

  78. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно - корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

  79. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства.

  80. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

  81. До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

  82. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами. При прийомі на роботу адміністрація закладу знайомить вчителів під підпис з такими документами: колективним трудовим договором; Статутом закладу; правилами внутрішнього трудового розпорядку; посадовими інструкціями; наказом про охорону праці і дотримання правил техніки безпеки; іншими документами згідно з чинним законодавством.

  83. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується управлінням освіти Шосткинської міської ради. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

  Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

  84. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

  85. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

  Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу, здійснюється лише за їх згодою.

  86. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.

  За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

  87. Педагогічні працівники закладу мають право:

  самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

  брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

  обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

  проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

  вносити керівництву закладу і управлінню освіти Шосткинської міської ради пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

  на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

  об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

  порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

  за особливі трудові заслуги можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення;

  отримувати щорічну грошову винагороду в межах фонду заробітної плати за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

  отримувати щорічну оплачувану відпустку.

  88. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) психічного розвитку, Державного стандарту загальної середньої освіти;

  контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

  нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

  виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

  виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

  брати участь у роботі педагогічної ради;

  виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

  готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

  виконувати накази і розпорядження керівника закладу, управління освіти Шосткинської міської ради;

  вести відповідну документацію.

  89.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

  90. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

  91. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

  обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

  створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

  звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

  приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

  на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

  92. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

  створювати умови для здобуття дитиною загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

  забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

  поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

  постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

  виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

  93. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

  У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

  Управління закладом

  94. Керівництво закладом здійснює його директор. Директором закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

  95. Директор закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади управлінням освіти Шосткинської міської ради згідно із законодавством.

  96. Директор закладу:

  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

  організовує навчально-виховний процес;

  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

  відповідає за дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) психічного розвитку, Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

  розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

  підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

  сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

  забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

  вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

  контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

  щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

  97. Директор закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

  98. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

  99. Педагогічна рада розглядає питання:

  удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

  планування та режиму роботи закладу;

  варіативної складової робочого навчального плану;

  переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

  участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

  морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

  морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

  притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

  педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

  100. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

  Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються цим статутом і колективним договором.

  Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

  101. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється цим статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.

  До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів школи II ступеня, батьків і громадськості.

  102.У період між загальними зборами (конференцією) діє рада закладу.

  Метою діяльності ради закладу є:

  сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

  об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

  розширення колегіальних форм управління закладом, підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

  103. Основними завданнями ради закладу є:

  - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

  - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

  - формування навичок здорового способу життя;

  - створення належного педагогічного клімату у закладі;

  - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

  - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

  - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

  - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

  - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

  - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів ,сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

  - зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

  104. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учні другого ступеню навчання, батьків і громадськості. Представництво у раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами закладу. Рішення про дострокове припинення роботи членів ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

  На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

  105. Рада закладу:

  організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

  вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

  спільно з адміністрацією розглядає і затверджує річний план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;

  разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;

  затверджує режим роботи закладу;

  сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в управлінні освіти Шосткинської міської ради;

  приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

  разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

  погоджує робочий навчальний план на кожен навчальний рік;

  заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

  вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

  виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

  вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти Шосткинської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

  сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

  розглядає питання родинного виховання;

  бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

  сприяє педагогічній освіті батьків;

  сприяє поповненню бібліотечного фонду, передплаті періодичних видань;

  розглядає питання здобуття базової загальної середньої освіти учнями;

  організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

  розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу;

  вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

  може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

  Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою закладу.

  106. Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

  Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

  107. Піклувальна рада діє на засадах: пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства і держави; самоврядування; дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності рівноправності членства; гласності.

  108. Піклувальна рада має право:

  вносити на розгляд управління освіти Шосткинської міської ради, директора закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу;

  стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

  брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

  створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

  залучати додаткові джерела фінансування закладу.

  Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

  109. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

  Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, а також спортивного, актового, бібліотеки, медичного, їдальні та буфету, кімнати психологічного розвантаження тощо.

  110. Майно, закріплене за закладом, належить йому на правах оперативного управління та не може бути вилученим у закладу, якщо інше не передбачено законодавством.

  111. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету централізованою бухгалтерією управління освіти на основі кошторису.

  Кошти закладу зберігаються на рахунку управління освіти в управлінні державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису, який затверджується начальником управління Шосткинської міської ради.

  Облік і використання коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

  112. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України , Законів України "Про освіту" , "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

  113. Джерелами фінансування закладу є: кошти міського бюджету для закладу у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти; благодійні внески юридичних та фізичних осіб; інші джерела, не заборонені законодавством.

  114.Штатний розпис закладу встановлюється управлінням освіти Шосткинської міської ради на підставі Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх навчальних шкіл (шкіл-інтернатів), затверджених Міністерством освіти і науки України.

  115.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти Шосткинської міської ради.

  116. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за погодженням з управлінням освіти Шосткинської міської ради.

  117. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

  Міжнародне співробітництво

  118. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

  Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

  119. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства

  Контроль за діяльністю закладу

  120. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

  121. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації і управління освіти Шосткинсьої міської ради.

  122. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН.

  123. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН за поданням органу громадського самоврядування закладу або управління освіти Шосткинської міської ради.

  124. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

  125. Заклад, результати діяльності якого та/або умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо такого закладу приймається рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

  126. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться управлінням освіти Шосткинської міської ради відповідно до законодавства. 

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2023 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"