Річний звіт про діяльність закладу освіти

  Звіт директора

  Будівлі ШСЗШ №10 є комунальною власністю Шосткинської міської ради Сумської області.

  Знаходиться за адресою:вулиця Герцена, будинок 3. Школа розміщена у пристосованому приміщенні колишнього дитячого садка.

   Загальна площа приміщення становить 1014м2.  Проектна потужність - 100 учнів.

  У 2020-2021 навчальному році у школі навчаються 90 учнів. З них:

  • Учні з ЗПР – 37;
  • З інтелектуальними порушеннями – 47;
  • Зі складними порушеннями – 6.

   У навчальному корпусі розміщені 10 класних кімнат площею 450 м2, кабінет психолога– 6м2, пристосована спортивна зала –64м2, актова зала -62 м2,  їдальня –44м2.

  В школі створено безпечне середовище для всіх учасників освітнього процесу. На початок навчального року спеціально створеною комісією проводиться огляд приміщень, спортивної зали, майданчика і території закладу, складаються відповідні акти технічного стану оснащення та безпечного його використання.

  Кожного року проводяться роботи щодо вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах та заземлення магістралей і устаткування. Оформлені відповідні технічні звіти.

           Стан збереження будівель задовільний. Приміщення в цілому відповідають державним санітарним нормам облаштування й утримання ЗЗСО.

  Щороку проводиться косметичний ремонт приміщень, класів, благоустрій території.

  Навчальні кабінети закладу оснащені необхідними меблями, 1-3 класи забезпечені новими меблями і навчальним обладнанням для НУШ. У наявності 3 інтерактивні дошки з проекторами, але не вистачає комп’ютерів (ноутбуків). На балансі закладу всього 2 комп’ютери(один з яких використовується для адміністративної діяльності) та 2 ноутбуки.

  Всі приміщення закладу використовуються раціонально. Потребує переоблаштування приміщення  та обладнання для функціонування кабінету соціально-побутового орієнтування та медичного кабінету.

  Навчальний заклад знаходиться в центрі міста, забезпечена архітектурна доступність приміщень і території. Потребує ремонту асфальтне покриття подвір’я школи. Земельна ділянка, на якій розташовані приміщення школи становить 1га. Шкільна та пришкільна території впорядковані та огороджені. Площа озеленення земельної  пришкільної ділянки складає 100 % (кущі, дерева, газони, квітники). Високорослі дерева розсаджено по периметру огорожі далі від стін з вікнами навчальних приміщень відповідно до п. 2.8 «Державних санітарних правил та норм  улаштування й утримання  загальноосвітніх навчальних закладів і організації навчально-виховного процесу». У 2012 роціна територіїшколибувпосадженийяблуневий сад.

  В закладі освіти регулярно проводяться навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, про що свідчать записи в Журналах інструктажів, класних журналах. Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності розглядалося на засіданнях педради, результати контролю відображені в наказах по школі (№6-ОД від 10.01.2020 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всімвидам дитячого травматизму вшколі в 2019 році тапро завдання на 2020 рік»; №33-ОД від 31.08.2020 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями школи у 2020/2021 навчальному  році».Про відповідальне ставлення до питань охорони праці свідчить відсутність травм та нещасних випадків у закладі протягом 5 років.

  Бібліотечний фонд налічує 4214 підручників та 120 примірників художньої літератури. Школа забезпечена підручниками 80%: учні, які навчаються за програмою для дітей з ЗПР забезпечені підручниками на 100%; учні, які навчаються за програмою для дітей з інтелектуальними порушеннями - 1-4 класи забезпечені на 60%, - 5-9 класи спеціальні підручники відсутні зовсім.

  У навчальному закладі доступ до бездротової мережі інтернет відсутній. Робочі місця працівників частково приєднані до мережі інтернет.

  Харчування учнів школи здійснює Комбінат шкільного харчування. Організацією харчування, умовами та графіком учасники освітнього процесу задоволені. Облаштоване приміщення їдальні та графік прийому їжі відповідаютьвимогам в умовах карантину.

  Наказом по школі №13-ОД від 27.02.2020 «Про реагування на випадки

  булінгу та застосуваннязаходіввиховноговпливу в школі» створено комісію з розглядувипадківбулінгу та проводятьсяїїзасіданнявідповідно до вимог, складено та затверджено план заходівщодозапобігання та  протидіїпроявамбулінгу у закладі на 2020-2021 навчальнийрік. Класнимикерівниками, вихователем, психологом та соціальним педагогом школи проводиться роз’яснювальна роботу із учнями та батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу.

  В школі розроблені правила поведінки учнів і затверджені наказом по школі  (№44-ОД від 01.09.2020 «Про затвердження єдиних вимог  до поведінки учнівна уроках, під час перерв, на подвір’ї школи»). До розроблення правил поведінки залучалися всі учасники освітнього процесу (педагогічний колектив, учні, батьки учнів, громадськість). Інформація про правила поведінки оприлюднена на стенді у приміщенні школи та на офіційному сайті школи.

  Стратегія розвитку навчального закладу відповідає завданням реалізації державної політики в галузі освіти.Усе це знайшло конкретне втілення  в перспективних заходах на 2017-2022 р.р.  щодо реалізації Стратегії розвитку закладу освіти, в річних планах роботи школи через впровадження проектів: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в сучасний корекційно-педагогічний процес», «Інновації у спеціальній школі», «Школа успіху», «Школа - толерантне середовище», «Здоров’я через освіту», «Кадри».

   Усі перспективи сплановано реально, конкретно, на підставі глибокого аналізу стану освітньо-корекційного процесу, а головне — управлінської діяльності школи. Особливістю Стратегії є прогнозування очікуваних результатів за всіма напрямами освітньої діяльності: створення в школі цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі можливості кожному учневі реалізувати власні освітні потреби й забезпечить безперервність освіти; становлення компетентнісно спрямованого освітнього процесу; формування в молоді національної свідомості; формування життєвої компетентності учнів; створення умов для використання новітніх освітніх технологій і підвищення педагогічної майстерності вчителів.

  Стратегія розвитку школи розроблена з урахуванням сучасного рівня розуміння педагогічних проблем і конкретних можливостей навчального закладу, містить проблемний аналіз освітньої ситуації в школі й завдання для вдосконалення його роботи, визначає шляхи оновлення внутрішньошкільного управління.

  На засіданнях педагогічної ради розглядаються актуальні питання освіти та виховання. Педагоги активно приймають участь у підготовці та проведенні засідань.

  Аналіз виконання річного плану роботи, як правило, здійснюється двічі на рік (на кінець І семестру (наказ по школі №4-ОД від 02.01.2020 «Про підсумки роботи за  І семестр2019/2020 навчального року») та на кінець навчального року).

  Освітня програма Шосткинської спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 10 на 2020-2021  навчальний рік розроблена з урахуванням вимог Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про спеціальну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №221, нормативно-правового забезпечення Нової української школи, інших актів, що регулюють забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, з урахуванням Типових освітніх програм, сучасних досягнень та спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-пізнавальних можливостей дітей з інтелектуальними порушеннями.

  Навчальніпланипередбачаютьреалізаціюосвітніхгалузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальніпредмети. Навчальніпланимістятьінваріантнускладову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіхспеціальнихзакладівзагальноїсередньоїосвітинезалежновідїхпідпорядкування і форм власності, та варіативну, в якійпередбаченододатковігодини на вивченняпредметівінваріантноїскладової, курси за вибором, індивідуальні та груповізаняття, консультації. Варіативна складова не використовується.

  • для 1-3 класів – за навчальним планом початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання для дітей з інтелектуальними порушеннями, затвердженим наказом МОН України від 26.07.2018р. №816
  • для 4 класів - занавчальними планамиспеціальнихзакладівзагальноїсередньоїосвіти І ступеня для дітей з особливимиосвітніми потребами, затвердженими МОН України від 25.06.2018р. №693;
  • для 5-9 класів - зa навчальними планами спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженими наказом МОН України від 12.06.2018 № 627;

  Освітню програмудля 1-3-х класів для дітей з інтелектуальними порушеннями розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, з урахуванням Типових освітніх програм, сучасних досягнень спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-пізнавальних можливостей дітей з інтелектуальними порушеннями.

  Положення про внутрішню систему забезпеченняякостіосвітирозробленовідповідно до вимог Закону України «Про освіту»

  Внутрішня система забезпеченняякостівключає:

  • стратегію та процедуризабезпеченняякостіосвіти;
  • систему та механізмизабезпеченняакадемічноїдоброчесності;
  • критерії, правила і процедуриоцінюванняучнів;
  • критерії, правила і процедуриоцінюванняпедагогічноїдіяльностіпедагогічнихпрацівників;
  • критерії, правила і процедуриоцінюванняуправлінськоїдіяльностікерівників;
  • забезпеченнянаявностінеобхіднихресурсів для організаціїосвітньогопроцесу;
  • забезпеченнянаявностіінформаційних систем для ефективногоуправління закладом освіти;
  • створення в закладіосвітиуніверсального дизайну та розумногопристосування.

  Мотивування педагогічних працівників. Педагоги школи за результатами роботи отримують щорічну грошову винагороду, моральне заохочення – подяка.

  В школі створені необхідні умови для ініціативи, творчості вчителів, підвищення їхнього професіоналізму. Кожного року педагоги школи підвищують кваліфікацію при СОІППО, приймають участь у конференціях, семінарах, вебінарах. 30.09.2020 закладом був проведений онлайн семінар для директорів шкіл Шосткинської ОТГ. Вчителі школи активно поширюють свій педагогічний досвід під час участі у конкурсі «Учитель року» (Синявська О.В., Ковальова Л.А., Пендюрина Т.В., Букус Н.О., Обложок О.А.)

  Серед педагогів школи мають:

  • вищу кваліфікаційну категорію – 8
  • І кваліфікаційну категорію – 11
  • ІІ кваліфікаційну категорію – 4
  • Звання «Старший учитель» - 5
  • Нагороджені відзнакою «Відмінник освіти» - 1.

  Завдяки впровадженню здоров’язберігаючих технологій у процесі освітньої роботи з дітьми з особливими освітніми потребами,учні школи  більш вмотивовані до здорового способу життя, до самостійних занять з фізичної культури та спорту; підвищилась неспецифічна опірність організму засобами оздоровчих технологій.

  У спеціальній школі оцінювання результатів навчання учнів формувальне та підсумкове. Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями інтелектуального розвитку початкової школи спеціальних закладів (класів) здійснюється за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/ авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко та ін. – К., ІСП НАПН України, 2020 (схвалено до використання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами науково-методичною комісією з спеціальної педагогіки Науково-методичної ради МОН схвалено для використання у роботі з дітьми з особливими     освітніми потребами (лист Інституту модернізації змісту освіти від 22.07.2020 № 22.1/12-Г-623).

  ЗазначенимиКритеріямивідповідно до НУШ передбачені свідоцтвадосягнень. Їхвидаютьучнямпочатковоїшколидвічі – післяпершоїчверті (щобзафіксувативідправну точку) і наприкінцінавчального року.

  Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями інтелектуального розвитку школи ІІ ступеня здійснюється за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/ авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко, Н.А. Ярмола та ін.: за ред.: О.В. Чеботарьової. – К., ІСП НАПН України, 2019 (схвалено до використання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами науково-методичною комісією з спеціальної педагогіки Науково-методичної ради МОН.

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2023 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"