План роботи

      ЗАТВЕРДЖЕНО 

    “_30_” серпня 2019року

  Директор школи ________________

  Л.М.Оберемок

  ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                     

  Протокол засідання педагогічної ради школи №1

  від  30.08.2019  року

   

  ПЛАН

  роботи Шосткинської спеціальної загальноосвітньої

  школи І-ІІ ступенів №10

  Шосткинської міської ради

  на 2019-2020 навчальний рік

  1. ВСТУП

  Аналіз результатів роботи школи за 2018 – 2019 навчальний рік свідчить про виконання в цілому річного плану роботи школи.

           На даний період у школі навчається 92 учні, серед яких 46 учнів з інтелектуальними порушеннями і 50 учнів  потребують інтенсивної педагогічної корекції.

           Відповідно до наказу  МОН України від 20.02.2002 р. №128 наповнюваність класів не більше 12 учнів. Відповідно до освітніх програми в школі передбачені корекційно-розвиткові заняття, які включені в інваріативну складову. В школі навчаються 40 дітей з інвалідністю. Частина дітей з інвалідістю (6 учнів) охоплена індивідуальною формою навчання (педагогічний патронат), з них 5 учнів навчаються за програмою для дітей з інтелектуальними порушеннями, 1 учень – за програмою для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Всі діти залучаються до позаурочної виховної діяльності: приймають участь у проведенні класних виховних годин, класних та загальношкільних виховних заходів. З учнями школи працюють логопед, психолог та соціальний педагог. Навчання та виховання учнів проводиться в тісному контакті з батьками, які мають змогу отримувати кваліфіковані консультації спеціалістів закладу.

          Учительський колектив школи нараховує 24 педагогічних працівника, 1 з яких працює за сумісництвом. Всі мають вищу фахову освіту. Серед вчителів школи 9 мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 – звання «Старший учитель», 10 мають І кваліфікаційну категорію, 5–спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії.  

            За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 7 засідань педагогічної ради з актуальних проблем педагогіки, 10 нарад при директорі, комплексно перевірено викладання математики та української мови в початкових класах, ГПД, трудового навчання у 1-9 класах, основ здоров’я у 5-9 класах, інформатики у 4,5 класах та ритміки у 5-му класі; відповідно до положення про атестацію педагогічних працівників проведено атестацію 2 вчителі (Осадча Г.О., Терещенко В.О.); підвищила свій кваліфікаційний рівень Терещенко В.О.( ІІ категорія). Курси підвищення кваліфікації пройшли 20 педагогічних працівників. Працювали методична рада та Рада школи; організовано проведено заходи з початку та закінчення навчального року; якісно проводилися засідання методичних об’єднань школи; успішно проведені традиційні свята школи; результативно проведена роботи з профілактики правопорушень та попередження травматизму серед учнів школи.

           Шкільні методичні об’єднання  протягом минулого навчального року працювали за планами, зміст яких виходив із проблемних тем. Основне завдання методичної роботи в школі допомагати вчителям опановувати ідеї гуманізації, диференціації, корекційно-розвиткової роботи.

          Оновлення і реформування школи – це перш за все спрямування діяльності педагогів на особистісно-орієнтоване навчання і виховання, зміну свідомості, психології, стилю педагогічної взаємодії.

         У 2019– 2020 навчальному році педагогічний колектив школи буде продовжувати працювати над виконанням законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», інших нормативно – правових документів та рекомендацій щодо організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, відповідно до пріоритетних напрямів розвитку освітньої галузі.

  Метою спеціальної школи є забезпечення виховання морально здорового покоління, розвиток прихованих здібностей і обдарувань учнівської молоді та її професійного самовизначення, сприяння збагаченню інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

  • забезпечення реалізації права таких громадян на здобуття базової загальної середньої освіти та здійснення заходів з реабілітації;
  • забезпечення навчання, виховання та корекційно-розвиткової роботи дітей з особливими освітніми потребами за рахунок держави;
  • забезпечення умов для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками соціального прогресу;
  • забезпечення пріоритетної уваги до навчального змісту і методик, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватись комп'ютером, здатність до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.
  • Методична робота у 2018-2019 н.р. здійснювалася відповідно до наказу по школі від 19.09.2018р. за № 62. Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя. У своїй роботі навчальний заклад керувався Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

   Методична проблема школи:

  «Забезпечення якісної освіти у спеціальній школі інтенсивної педагогічної корекції шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентісної особистості».

  Провідною формою методичної роботи у школі є методичні об’єднання. Вони займаються удосконаленням професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування, спрямовують роботу на забезпечення потреб вчителя, надають їм реальну допомогу.

   У процесі роботи над реалізацією науково-методичної проблеми школи творчо працюють МО вчителів:

  • МО початкових класів, керівник Нечипоренко О.І.;
  • МО класних керівників, керівник Ґасимова О.О.;
  • МО природничо-математичних дисциплін, керівник Хаміцевич Л.Г.
  • МО гуманітарних дисциплін, керівник Філоненко Л.М.

  Робота шкільних методичних об’єднань здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки. Переважно використовувалися такі форми роботи: взаємо відвідування уроків і позаурочних заходів, семінари, проведення предметних тижнів, тренінгів, дискусій. Великої уваги надавали спільній роботі з батьками, реалізації наступності між дошкільною освітою та початковою школою, початковою та середньою ланками. Кожним шкільним методичним об’єднанням були проведені відкриті уроки або позаурочні заходи за методичною темою.

  Вивчення результативності роботи методичних об’єднань виявило, що методична робота проводилася на достатньому рівні. Всі методичні підструктури основною метою своєї роботи ставили реалізацію загальношкільної науково-методичної проблеми, з урахуванням особливостей методичної підструктури. Річні робочі плани в цілому виконані.

   Методичне об'єднання вчителів початкових класів (керівник Нечипоренко О.І.) продовжувало працювати над формуванням системи інноваційних технологій у навчально-виховному процесі, над впровадженням Державних стандартів загальної освіти дітей з особливими потребами, створенням умов для виникнення в учнів мотивації до навчання, бажання і здатності самостійно вчитися і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. Творчий колектив учителів початкових класів перебуває у постійному пошуку, впроваджуючи у практичну роботу інноваційні технології та ігрові прийоми. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей з особливими потребами, а головне на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

  Слід відзначити участь учителів початкових класів Пендюриної Т.В. та Букус Н.О. у конкурсі «Учитель року -2019». У І турі конкурсу Н.О.Букус була першою, а у ІІ турі (обласному) посіла друге місце у номінації «Учитель інклюзивного класу».

  Методичне об'єднання учителів математики, фізики й астрономії (керівник Хаміцевич Л.Г.) працювало над проблемою індивідуальної роботи та диференційованого підходу при вивченні математики, фізики та інформатики; над підвищенням ефективності навчальних занять. Вчителі практикують різні типи уроків, використовують ущільнене опитування, групові та індивідуальні форми роботи, різні види фронтальних робіт, добирають диференційовані різнорівневі завдання, здійснюють міжпредметні зв’язки.

  Слід відзначити роботу методичного об'єднаня учителів гуманітарних дисциплін (керівник Філоненко Л.М.) Це МО надавали великого значення виховним можливостям предмету: вихованню читацьких інтересів школярів, формуванню естетичних смаків засобами художнього слова. Уся робота МО була спрямована на особистісний розвиток школярів. Вчителі української мови та літератури (Філоненко Л.М.,Макаренко О.С..) працюють над виконанням вимог навчальних програм, дбають про підвищення грамотності учнів, виховують любов до рідного слова, розкривають місце української літератури в світовій літературі.

  Творчо працює вчитель англійської мови Семениста Н.В., забезпечує навчання іноземної мови на комунікативній основі.

  Вчитель історії Ґасимова О.О.. працює над вдосконаленням методики викладання предметів. Уроки проводить з використанням сучасних освітніх технологій, практикує нестандартні уроки. З кожної теми учні 9 класу пишуть реферати, наукові дослідження. Проте значну увагу потрібно приділити формуванню вміння учнів усно висловлюватись, тлумачити історичні факти і події, пояснювати їх значення.

  Недостатній рівень роботи кожного вчителя над створенням власної дидактичної лабораторії.

  Провідною проблемою виховання є «Виховання нової людини на ґрунті духовного, народознавчо-просвітницького потенціалу України як основи виховної моделі – Школи національного відродження»

  Одним з визначальних принципів виховної системи є взаємозв’язок впливів: родини, вчителя, соціальних об’єктів, освітнього простору. Родина, її цінності є складниками суспільства, яке будується на родинних принципах співжиття, дбайливого ставлення до дитини в таких чинниках, що допомагають розкрити творчий потенціал дитини. Саме тому у роботі з батьками провідною темою є: “Родинне виховання та народознавчий аспект в системі навчально-виховної роботи в школі”.

            

  Основними завданнями будуть:

   

  • забезпечити права дітей з особливими потребами, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;
  • розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної  підготовки, формування соціально адаптованої особистості;
  • сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
  • сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;
  • забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів;
  • здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі;
  • виховувати почуття поваги до державних символів, формувати духовні і громадянські цінності;
  • мобілізовувати загальнолюдські цінності як ресурс особистісного зростання. Відмовитись від педагогіки всебічного піклування, перейти до педагогіки діяльності;
  • формувати нове педагогічне мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня);
  • підвищувати рівень навчальних досягнень учнів шляхом активізації впровадження сучасних методик, повної орієнтації на особистість учня;
  • застосовувати психолого-педагогічні знання у практичній роботі;
  • формувати у школярів потреби і навички самоосвітньої роботи, здатність до навчання впродовж усього життя;
  • дотримуватися наступності і перспективності у формуванні соціально-активної особистості учня від початкової ланки до випускного класу;
  • Спрямувати методичну роботу на забезпечення високої результативності корекційної спрямованості навчання, впроваджувати нові інноваційні технології, використовувати інтерактивні методики навчання з метою набуття учнями міцних знань на основі глибокого знання індивідуальних особливостей кожного учня;
  • піднести відповідальність вчителів за рівень навчальних досягнень учнів;
  • вдосконалювати навички роботи вчителів по впровадженню диференційованого та індивідуального підходу до навчання, особистісного характеру навчання;
  • домагатися повної орієнтації на особистість учня під час навчально-виховного процесу;
  • розвивати творчі здібності учнів, посилювати увагу до обдарованих дітей;
  • пропагувати здоровий спосіб життя, попереджувати негативні прояви серед учнівської молоді, а саме: алкоголізм, наркоманію, проституцію, тютюнопаління;
  • контролювати відвідування учнями школи;
  • дотримуватись виконання конституційних вимог щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти.

  Зміст:

   

  1. Вступ.
  2. Організація роботи педагогічного колективу щодо забезпечення виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови».
  3. Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості освітнього процесу.
  4. Робота з педагогічними кадрами.
  5. Охорона праці, здоров'я та техніка безпеки.
  6. Цивільний захист.
  7. Співдружність сім’ї,школи, громадськості й позашкільних установ.
  8. Координація внутрішкільного контролю.
  9. Виховна робота.
  10. Методична робота школи.
  11. Циклограма контролю за організацією навчально-виховного процесу.
  12. Додатки.

  1. Організація роботи педагогічного колективу щодо забезпечення виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови»

  Основні завдання:

  • пошук нових шляхів щодо оптимізації мережі закладу;
  • дотримання законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;
  • виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками загальної базової освіти;
  • забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладі;

  Завдання та зміст діяльності

  Термін виконання

  Контроль інформаційного забезпечення

  Відповідальні за виконання

  Відмітка про виконання

   

  1

  Своєчасно ознайомлювати педколектив з нормативним документами МОН України, обласного департаменту освіти держадміністрації, управління освіти Шосткинської міської ради

  Постійно

   

  Адміністрація

   

  3.

  Завершити набір учнів у 1-9  класи

  До 01.09.19

  Наказ

  Адміністрація, класні керівники

   

  4.

  Провести набір учнів за заявами батьків у групу продовженого дня

  До 05.09.19

  Наказ

  Вихователь  ГПД

   

  5

  Скласти списки учнів, позбавлених батьківського піклування, напівсиріт, учнів з малозабезпечених сімей, спланувати заходи з надання їм матеріальної допомоги.

  До 10.09.19

  Списки

  Класні керівники, адміністрація

   

  6

  Скласти та затвердити розклад уроків, статистичні звіти

  До 05.09.19

  Розклад

  Адміністрація

   

  7

  Оформити класні журнали, індивідуального навчання, ГПД

  Початок вересня

  Журнали

  Класні керівники,  вихователь ГПД

   

  8.

  Укомплектувати документи школи згідно з переліком загально шкільної документації

  Кінець серпня, вересень

   

  Адміністрація

   

  9.

  Затвердити графік чергування адміністрації та педагогічних працівників

  До 02 вересня 2019

  Графік

  Адміністрація

   

  10.

  Здійснити облік охоплення навчанням випускників 9 класу.

  До 01.09.19

  Звіт

  Класний керівник

   

  11.

  Організувати контроль за відвідуванням учнями навчальних занять

  Постійно

  Облік

  Букус Н.О., класні керівники

   

  12.

  Скласти план роботи Ради школи, залучити до співробітництва батьків учнів та громадськість

  2-й тиждень вересня

  План

  Рада школи

  Адміністрація

   

  13.

  Залучати учнів до роботи гуртків, спортивних секцій

  До 05.09.19

  План роботи

  Адміністрація

   

  14.

  Здійснити облік учнів в алфавітній книзі та зробити відповідні записи в книзі руху учнів

  1—5.09.19

  Облік

  Букус Н.О.,

   

  15.

  Організувати індивідуальне навчання учнів, котрі за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад. Забезпечити постійний контроль за їх навчанням

  До 1.09.2019

  Заява батьків, ЛКК,

  наказ, тарифікація

  Букус Н.О.

   

  16

  Оформити особові справи учнів

  1-й тиждень вересня

  Особові справи

  Букус Н.О.

  Класні керівники

   

  17.

  Здійснити інвентаризацію фонду шкільних підручників, проаналізувати збереження фонду та забезпечення ними школярів

  Вересень - жовтень

  Ведення відповідної документації

  Бібліотекар

   

  18.

  Організувати гаряче харчування учнів. Забезпечити дітей-сиріт безкоштовним харчуванням у школі

  З 01.09.19

  Розпорядження, наказ

  Адміністрація, медпрацівник

   

  19

  Здійснити поглиблений медичний огляд учнів

  Жовтень-листопад

  Медичний огляд

  Адміністрація, медпрацівник

   

  20

  За результатами медичного огляду утворити спеціальні групи для занять лікувальною фізкультурою

  З 01.0919

  Наказ

  Букус Н.О.

   

  21

  Укомплектувати навчальні кабінети та аудиторії шкільними меблями й відповідним обладнанням

  До 01.09.19

  Оснащення кабінетів

  Адміністрація

   

  22

  Провести конкурс-огляд на краще утримання класного приміщення, кращий санітарно-гігієнічний стан та естетику оформлення

  Згідно з планом ПК

  Система заохочень

  Адміністрація

   

  23

  Періодично здійснювати рейди всеобучу, аналізувати відвідування школярами навчальних занять.

  Двічі на семестр

   

  Букус Н.О.

   

  24

  Проаналізувати стан індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень. Взяти на облік таких учнів та постійно здійснювати профілактичну роботу з питань правопорушень неповнолітніх.

  Організувати цільове дозвілля школярів, схильних до правопорушень.

  За планом ВР

  3 01.09.19

  Постійно за планом

  Аналіз

  План

  Періодичний звіт

  Ґасимова О.О.

  Соціальний  педагог

  Практичний  психолог

   

  25

  Аналізуючи підсумки успішності учнів (за півріччя), визначити систему заходів щодо запобігання причинам, які викликають появу невстигаючих школярів; скоординувати роботу вчителів на підтримку невстигаючих учнів

  Грудень, травень

  НД

  Букус Н.О.

   

  26

  Здійснювати постійний контроль за корекційною роботою

  За планом ВК

   

  Букус Н.О..

   

  27

  Продовжити роботу з оформлення наочності навчальних кабінетів, стендів, куточків та ін. державною мовою.

  Протягом року

   

  Педагогічний колектив

   

  29

  Передбачити в позакласній роботі заходи з відродження національних свят, обрядів, звичаїв

  Протягом року

  Свята

   Ґасимова О.О.

   

  30

  Забезпечити діяльність всеобучу для батьків учнів. Здійснити рейди-огляди сімейного виховання учнів

  За планом; постійно Двічі на рік

  Обмін досвідом ВР

  Рейд

  Адміністрація

   

   


  1. Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості

   освітнього процесу

  Основні завдання:

  • контроль за дотриманням законодавства у сфері освіти, Державного стандарту спеціальної освіти; виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками базової загальної середньої освіти;
  • контроль за виконанням в повному обсязі навчальних планів і програм;
  • забезпечення оперативного контролю за станом викладання окремих предметів;

   

  Завдання та зміст діяльності

  Термін виконання

  Контроль інформаційного забезпечення

  Відповідальні за виконання

  Відмітка про виконання

  1.

  Скласти план заходів, направлених на практичну реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту»,

  Кінець серпня

  Уточнити списки, скласти нові списки

  Букус Н.О.

   

  3.

  Скласти план – графік роботи шкільного психолога

  До 05.09.19

  План – графік

  Алісіменко Л.В.

   

  4.

  Спланувати проведення предметних тижнів

  До 19.09.19

  План – графік

   Адміністрація,

  керівники МО

   

  5.

  Спланувати роботу соціального педагога

  До 05.09.19

  План роботи

  Хаміцевич К.С.

   

  6

  Скласти план – графік спортивно – масової роботи в школі

  До 10.09.19

  План – графік

  Синявська О.В.

   

  7

  Скласти план роботи з охорони життя та здоров’я дітей, заходів із ТБ, охорони праці, санітарно – профілактичних та оздоровчих заходів

  До 10.09.19

  План роботи

  Букус Н.О.,

  Ґасимова О.О.

   

  8

  Організувати позакласні години вивчення державної символіки України

  За планом ВР

  Класні години

  Ґасимова О.О.

  класні керівники

   

  9

  Провести День знань (за планом виховної роботи), свято “Першого дзвоника”, перший урок

  01.09.19

  Свято

  Ґасимова О.О.

  класні керівники

   

  10

  Визначити рівень готовності учнів до навчання 5 класі, передбачити наступність переходу учнів на наступний ступінь навчання

  До 30.09.19

  Аналіз

  Адміністрація, практичний психолог

   

  11

  1) Провести вхідне діагностування для учнів 5 класу з української мови та математики

  2) Провести контрольні зрізи знань за півріччя учнів 4  класу

  3) Провести контрольні зрізи знань учнів 3, 5,9 класів

  вересень

  грудень, травень

  грудень, травень

   Аналіз

  Зрізи знань

   Зрізи знань

  Аналіз НД

  Вчителі-предметники

  Адміністрація

  Адміністрація

   

  12

  Здійснити анкетування учнів, котрі мають труднощі, у навчанні; провести співбесіди з ними; допомогти учням скласти індивідуальні плани подолання перешкод у навчанні.

  Листопад

  Анкети

  індивідуальні плани

  Практичний психолог,

  класні керівники

   

  13

  Продовжити творчу роботу вчителів зі створення добірки додаткових посібників дидактичних матеріалів та карток індивідуального призначення

  Протягом року

  Збірники

  Посібники

  Адміністрація

   

  14

  Провести предметні тижні:

  Згідно графіка

  Тиждень

  Адміністрація, вчителі –

  предметники

   

  15

  Організувати проведення бібліотечних уроків:

  Згідно графіка

  Бібліотечні уроки

  Бібліотекар

   

  17

  Вести літопис шкільного життя

  Постійно

  Літопис

  Ґасимова О.О.

   

  18

  Брати участь в загальноміських конкурсах.

  За планом відділу освіти

   

  Адміністрація

   

   

   


  1. Робота з педагогічними кадрами

  Основні завдання:

  • здійснення раціональної розстановки педагогічних кадрів згідно з вимогами Законів України “Про освіту”; ” Про загальну середню освіту”;
  • відзначення та нагородження педагогічних працівників за особистий внесок у справу навчання і виховання дітей та учнівської молоді;

  Завдання та зміст діяльності

  Термін виконання

  Контроль інформаційного забезпечення

  Відповідальні за виконання

  Відмітка про виконання

  1

  Забезпечити школу необхідними педагогічним кадрами

  До 20.08.19

   

  Директор

   

  2

  Розподілити педагогічне навантаження між учителями, призначити класних керівників

  До 01.09.19

  Наказ

  Директор

   

  3.

  Підготувати і провести педагогічні ради

  (Додаток 3)

  За планом

  Рішення педради

  Адміністрація

   

  4.

  Підготувати і провести наради при директорі

  За планом

   

  Адміністрація

   

  5.

  Організувати роботу методичних об’єднань і творчих груп, призначити керівників, скласти плани роботи на рік

  До 05.09.19

  Наказ

  Методична рада, керівники  МО

   

  6.

  Затвердити структуру та форми підвищення професійної майстерності вчителів на навчальний рік у відповідному наказі “Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами”

  До 15.09.19

  Наказ

  Букус Н.О.

   

  7.

  Провести атестацію педагогічних кадрів (згідно з перспективним планом)

  До 01.04.2020

  План роботи атестаційної комісії

  Адміністрація

   

  8.

  Спланувати роботу Методичної ради школи (додаток 5)

  До 10.09.19

  План роботи

  Букус Н.О.

   

  9

  Проводити інструктивно-методичні наради з актуальних проблем педагогічної практики

  (Додаток 2 )

  За планом

  Інструктивно-методичні наради

  Букус Н.О..

   

  10

  Забезпечити виконання плану курсової перепідготовки й підвищення кваліфікації

  За планом

   

  Букус Н.О.

   

  11

  Організувати участь педколективу в роботі постійнодіючих шкільних і районних семінарів.

  За планом

   

  Адміністрація

   

  12

  Проводити шкільний фестиваль “Мій кращий урок», брати участь у загальноміському фестивалі

  Листопад-лютий

  Конкурс

  Букус Н.О.,

  Ґасимова О.О.

   


   

  1. Охорона праці, здоров’я та техніка безпеки

  Основні завдання:

  Організація роботи по створенню здорових та безпечних умов праці працівників, профілактики виробничого травматизму, зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу

   

  Завдання та зміст діяльності

  Термін виконання

  Контроль інформаційного забезпечення

  Відповідальні за виконання

  Відмітка про виконання 

  1.

  Оформити акт підготовки школи до нового навчального року

  Серпень

  Акт

  Адміністрація

   

  2

  Підготовка і проведення зборів колективу  школи з питань охорони праці та техніки безпеки

  Серпень

   

  Адміністрація

   

  4

  Забезпечення проведення повторного інструктажу всіх працівників школи

  Серпень

   

  Адміністрація

   

  5

  Проведення профілактичного огляду спортивного, технічного, електричного та протипожежного обладнання

  Серпень

   

  Адміністрація

   

  6

  Створити належний санітарно – гігієнічний режим у школі

  ·        скласти графік чергування учителів, учнів та адміністрації, ознайомити їх з обов’язками чергових;

  ·        закріпити за класами ділянки для забезпечення чистоти та порядку;

  ·        кожного дня проводити вологе прибирання класних приміщень;

  ·        забезпечити відповідні норми освітлення школи;

  ·        створити належні безпечні умови для роботи за комп’ютерами.

  Постійно

   

  Адміністрація, завгосп

   

  7

  Проведення відповідних інструктажів учнів напередодні канікул

  Перед канікулами

  Інструктаж

  Класні керівники

   

  8

  Забезпечити вивчення курсу основ здоров’я за програмою Міністерства освіти і науки України

  Протягом року

  Розклад уроків

  Синявська О.В., вчителі початкових класів

   

  9.

  Забезпечити дотримання техніки безпеки в кабінетах, спортивному залі, на стадіоні

  Протягом року

  Акти перевірки

  Адміністрація

   

  10.

  Розсадити учнів школи за парти згідно з висновками медичного огляду

  01.09.19

  Розподіл учнів

  Класні керівники

   

  11.

  Забезпечити поурочне навантаження учнів відповідно до санітарно-гігієнічних вимог

  Під час складання розкладу уроків

  Розклад уроків

  Алісіменко Л.В.

   

  12.

  Розробити тематику бесід стосовно правил дорожнього руху, профілактики травматизму, протипожежної безпеки, правил поведінки під час виявлення небезпечних предметів, правил обережності під час використання електроприладів, природного газу, з правил дотримання гігієни та санітарії

  Вересень-листопад

  Бесіди

  Класні керівники

   

  13.

  Написати з учнями диктанти, зміст яких передбачає дотримання правил поведінки на воді, в зимовий період на льоду, запобігання захворюванням та отруєнням грибами.

  За планом

  Диктанти

  Макаренко О.С.

  Філоненко Л.М.

  учителі початкових класів

   

  14.

  Перевірити й уточнити план-схему евакуації в разі виникнення  надзви-чайних  ситуацій

  До 01.09.19

  План-схема

  Адміністрація

   

  15.

  Контролювати стан охорони праці, дотримання техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог

  Постійно

   

  Адміністрація

   

  16.

  Довести до належного стану протипожежний інвентар

  Вересень – жовтень

   

  Адміністрація

   

  17.

  Доведення до санітарних норм освітлення в навчальних приміщеннях

  Стежити постійно

  Освітлення приміщень

  Піпоть Т.М.

   

  18.

  Двічі на місяць підбивати підсумки дотримання санітарно-гігієнічних вимог усіх навчальних приміщень

  Двічі на місяць

  Аналіз

  Адміністрація, завгосп

   

  19.

  Здійснити поглиблений медичний огляд учнів; забезпечити медогляд працівників школи

  Жовтень – листопад,

  серпень

  Контроль

  Адміністрація

   

  20.

  Забезпечити проведення тижнів охорони життя і здоров’я дітей, спортивно-оздоровчих заходів, екскурсій

  За планом ВР

   

  Адміністрація

   

  21.

  Здійснити облік дітей для літнього відпочинку в пришкільному таборі та наметовому містечку

  За паном ВР

  Облік дітей

  Класоводи, класні  керівники.

   

  22.

  Розробити заходи санітарно-гігієнічної пропаганди серед учнів та батьків

  За паном ВР

  Заходи

  Медпрацівник

   

  23.

  Перевірити стан заземлення електрообладнання та робочий стан електроприладів

  Вересень- січень

  Акт

  Піпоть Т.М.

   

  24.

  Провести з учнями інструктажі стосовно поводження під час грози, з електро- та газоприладами з вибухонебезпечними речовинами

  За планом ВР

  Інструктажі

  Класні керівники

  Класоводи

   

  25.

  Організувати зустріч з працівниками ДАІ з метою профілактики дорожньо – транспортних пригод

  Згідно з планом

  Зустріч

  Адміністрація

   

  26.

  Запросити до школи лікарів для читання лекцій з профілактики алкоголізму, наркоманії, куріння, венеричних захворювань

  Згідно з планом

  Лекції

  Адміністрація

   

  27.

  Здійснювати з учнями фізкультурно-оздоровчу роботу:

  -         ранкову гімнастику;

  -         динамічні паузи та фізкультхвилинки на уроках;

  -         рухливі ігри на перервах

  Щоденно

   

  Синявська О.В.- вчитель фізичного виховання,

  учителі-класоводи, класні керівники

   

  28.

  Організувати класне і вчительське чергування у школі. Забезпечити своєчасне прибирання шкільних приміщень техперсоналом

  Щоденно

  Контроль

  Черговий адміністратор

   

  29.

  Провести класні години “Складові чинники здоров’я”

  Лютий

  Класні години

  Класні керівники

   

  30.

  Організувати екскурсію до пожежної частини

  Червень

  Екскурсія

  Адміністрація

   

  31.

  Забезпечити систематичне проведення санітарно – освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах за напрямками:

  ·        гігієна та режим для школяра;

  ·        профілактика шлунково – кишкових захворювань. Гриби – це небезпечно;

  ·        профілактика захворювань органів зору;

  ·        обережно – кліщі;

  ·        профілактика грипу та ГРЗ;

  ·        профілактика захворювань опорно – рухової системи;

  ·        профілактика Сніду та венеричних захворювань

     

   Класоводи, класні  керівники, вихователь  ГПД

   


  1. Цивільний захист

  Основні завдання:

  Організація захисту особового складу закладу від небезпечних наслідків аварій і катастроф, від стихійного лиха,сильнодіючих отруйних речовин, зброї.

  Завдання та зміст діяльності

  Термін виконання

  Контроль інформаційного забезпечення

  Відповідальні за виконання

  Відмітка про виконання

  1.

  Складання календарного плану основних заходів з цивільного захисту на навчальний рік

  Вересень

  Заходи

  Начальник штабу ЦЗ

   

  2.

  Уточнення списків особового складу формувань цивільного захисту на новий навчальний рік

  Грудень

  Списки

  Начальник штабу ЦЗ

   

  3

  Забезпечення організованого початку навчального року в системі ЦЗ

  Січень

  Наказ

  Начальник штабу ЦЗ

   

  4

  Видання відповідних наказів з ЦЗ

  Протягом року

  Накази

  Начальник штабу ЦЗ

   

  5

  Проведення загально шкільного Дня цивільного захисту

  Квітень

  День ЦЗ

  Начальник штабу ЦЗ

   

  6

  Прийняття заліків на знання програми та вміння виконувати нормативи цивільного захисту

  Квітень

   

  Начальник штабу ЦЗ

   
  1. Співдружність сім’ї, школи, громадськості й позашкільних установ

  Основні завдання:

  • Підвищення педагогічної культури і надання психолого-педагогічної допомоги батькам у вирішенні проблем сімейного виховання.
   Створення комфортних умов для особистісного розвитку дитини.

  • Робота сім'ї, школи, громадськості будується на принципах єдності, систематичності, послідовності, диференційованого підходу, гуманізму, добровільності

  Завдання та зміст діяльності

  Термін виконання

  Контроль інформаційного забезпечення

  Відповідальні за виконання

  Відмітка про виконання

  1.

  Організувати педагогічну пропаганду освіти для батьків шляхом створення позакласного батьківського всеобучу (Додаток 4)

  За планом роботи

  План роботи університету для батьків

  Адміністрація

   

  2

  Проведення звіту голови батьківського комітету, обрання нового складу батьківського комітету школи, затвердження плану роботи на рік

  Вересень

   

  Адміністрація

   

  3.

  Провести загальношкільні батьківські збори з винесенням питань про попередження дитячого травматизму та злочинності

  Двічі на рік

  Батьківські збори

  Адміністрація

   

  4.

  Провести класні батьківські збори

  Двічі на семестр

  Батьківські збори

  Класні керівники

   

  6.

  Практикувати рейди в сім’ї учнів з метою надання допомоги батькам у спілкуванні та взаєморозуміння з підлітками, які мають складний характер та схильність до правопорушень

  Щомісяця

  Матеріали рейдів

  Хаміцевич К.С., класні керівники

   

  7.

  Вивчити й узагальнити досвід кращих сімей з питань родинного виховання

  Листопад-грудень

  Досвід

  Хаміцевич К.С.

   

  8.

   Організувати День відкритих дверей для батьків учнів.

  Квітень

  Творча зустріч

  Адміністрація

   

  9.

  Залучити батьків до вирішення загальношкільних проблем через участь їх у роботі батьківських комітетів класів та Ради школи

  Постійно

   

  Адміністрація, класні керівники

   

  10.

  Відвідати дітей-сиріт та хворих дітей, які навчаються вдома. Надати практичну допомогу батькам.

  Березень

  Рейд

  Класні керівники, соціальний педагог

   

  11.

  Підготувати звіт про закінчення навчального року. Доповісти батькам про успіхи у навчанні і вихованні їх дітей

  Травень

  Звіт

  Адміністрація,

  Класні керівники, учителі

   

  12.

  Оголосити подяки батькам учнів за допомогу школі

  Травень

  Звіт

  Адміністрація

   

  13.

  Провести зустріч з батьками майбутніх першокласників. Обговорити питання підготовки дітей до навчання в школі

  Травень

  Зустріч

  Адміністрація

   

  14.

  Проводити спільні рейди перевірки проведення дітьми вільного часу, зокрема в вечірні години

  Постійно

  Рейд-перевірка

  Батьківський комітет, класні керівники, адміністрація, соціальний педагог

   
  1. Координація внутрішкільного контролю

  Основні завдання:

  • Систематична, цілеспрямована підтримка роботи вчителя адміністрацією школи.
  • Домагатися оптимальної відповідності діяльності школи

  державним стандартам.

  Завдання та зміст діяльності

  Термін виконання

  Контроль інформаційного забезпечення

  Відповідальні за виконання

  Відмітка про виконання

  1

  Контроль за кадровим забезпеченням навчального процесу, обсягом навантаження на педагогів

  серпень

  Тарифікація

  Адміністрація 

   

  2.

  Контроль за забезпеченням підручниками, урегулювання програм

  серпень

   

  Адміністрація

   

  3.

  Контроль за готовністю класів та кабінетів до нового навчального року

  серпень

  Акти

  Адміністрація

   

  4.

  Готовність до першого уроку

  серпень

  Конспекти

  Адміністрація, класні керівники

   

  5.

  Виконання єдиних вимог до ведення зошитів, оформлення журналів, перевірка особових справ учнів

  вересень

  Наказ

  Адміністрація

   

  6

  Наявність відповідних справ діловодства, стан архівної документації школи

  Вересень

  Контрольна перевірка

  Адміністрація

   

  7.

  Оформлення дошки розкладу навчальних занять

  Вересень

  Розклад

  Адміністрація,

  профком

   

  8.

  Складання графіка чергування учителів та адміністрації

  Вересень

  Графік

  Адміністрація,

  профком

   

  9.

  Складання графіка чергування учнів

  Вересень

  Графік

  Адміністрація

   

  10.

  Ведення особових справ школярів. Оформлення документів на першокласників

  Вересень

  ВШК

  Класні керівники

   

  11.

  Ведення Алфавітної книги та книги обліку учнів

  Вересень

  ВШК

  Адміністрація

   

  12.

  Оформлення класних журналів, журналу ГПД та журналу індивідуальних занять з хворими дітьми

  Вересень

  Педагогічний аналіз

  Класні керівники

   

  13.

  Погодження календарно-тематичних планів, планів виховної роботи, програм спецкурсів. Якість планування НВП на початок року

  Вересень

  Погодження планів, педагогічний наліз

  Учителі, адміністрація

   

  14.

  Організація вхідного діагностування для учнів 5 класів

  Вересень

  Контрольні роботи

  Учителі – предметними

   

  15.

  Наступність у навчанні, адаптація учнів 1 та 5 класів

  вересень

   

  Учителі підг., 5 класів

   

  16.

  Інструктаж з техніки безпеки педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу школи

  Вересень, лютий

  Журнал з ТБ

  Адміністрація

   

  17

  Перевірка ведення класних журналів

  Вересень

  Жовтень

  Грудень,

  Січень

  Березень, Червень

   

   Адміністрація

   

  18

  Перевірка стану ведення зошитів

  Жовтень,

  Грудень,

  квітень

   

   Адміністрація

   

  19

  Підготовка шкільного приміщення до праці в умовах зимового періоду

  Жовтень - листопад

  Розпорядження

  Адміністрація

   

  20

  Перевірка ведення щоденників

  Листопад

  квітень

   Педрада

   Адміністрація

   

  21

  Стан взаємовідвідування уроків

  Жовтень-квітень

   Педрада

   Адміністрація

  керівники МО

   

  22

  Формування конструктивної поведінки учнів, які потребують пильної педагогічної уваги

  Листопад

  Системний педагогічний аналіз, довідка

  Адміністрація

   

  23.

  Стан роботи ГПД

  травень

  Педрада

  Адміністрація

   

  25

  Контроль за індивідуальним навчанням

  Грудень, травень

  Наказ

  Адміністрація

   

  27.

  Контроль за проведення залікової декади

  Грудень

  Наказ

  Адміністрація

   

  28

  Контроль виконання навчальних планів і програм

  Грудень, травень

  Наказ

  Адміністрація

   

  30.

  Стан ведення шкільної документації

  Січень

  Наказ

  Адміністрація

   

  31

  Аналіз успішності навчання учнів

  Січень,

  Червень

  Довідка

  Адміністрація

   

  32

  Дотримання правил техніки безпеки на уроках фізичної культури

  Січень – лютий

  Довідка

  Адміністрація

   

  34.

  Виховна  робота

  березень

  Педрада

  Наказ

  Адміністрація

   

  35

  Методичний арсенал учителів.

  Березень

  Педагогічний аналіз

  Адміністрація, методична рада

   

  36

  Виконання графіка проведення бесід, диктантів, виховних заходів з охорони праці

  Квітень

  Аналіз

  Адміністрація

   

  37

  Дотримання санітарно-гігієнічних норм під час проведення екскурсій

  Травень

  Запобіжний контроль

  Адміністрація

   

  38.

  Міра досягнення фундаментальної підготовки учнів 4, 9 класів

  Травень - червень

  Наказ

  Адміністрація

   

  39.

  Директорські контрольні роботи згідно наказу по школі

  травень

  Наказ

  Адміністрація

   

  40.

  Облік дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей. Наявність соціального паспорта на учнів.

  Січень

  ВШК

  Адміністрація,

  Ґасимова О.О., Хаміцевич К.С.,

   

  41.

  Виконання наказів, розпоряджень та рішень педагогічної ради

  Грудень

  Аналіз

  Адміністрація

   

  42.

  Якість ведення протоколів педрад і рівень виконання прийнятих рішень

  Лютий

  Контрольна перевірка

  Адміністрація

   

  43.

  Оформлення Книги обліку видачі свідоцтв.

  Травень - червень

  Аналіз

  Адміністрація

   

  44.

  Аналіз якості ведення шкільної документації

  Червень

  Аналіз

  Адміністрація

   


  Циклограма здійснення контролю організації навчально-виховного процесу

   

        Періодичність

                                                     Зміст перевірки

       Відповідальні

  Щоденно

  перевірка готовності до занять

   

  відвідування уроків відповідно до плану внутрішньошкільного контролю

   

  Контроль за відвідуванням учнями шкільних занять

   

   Перевірка виконання розпоряджень керівних органів

   

  Щотижня

  індивідуальні бесіди з учителями, класними керівниками з виконання планів роботи;

   

  індивідуальні бесіди з класними колективами (вибірково), окремими учнями

   

  робота з учнівським активом

   

  перевірка виконання працівниками школи правил техніки безпеки

   

  перевірка роботи шкільної їдальні

   

  Щомісяця

  перевірка класних журналів, зошитів і щоденників учнів

   

  перевірка стану навчальних кабінетів (оформлення, використання засобів наочності тощо)

   

  проведення предметних тижнів

   

  організація харчування дітей

   

  Щочверті

  проведення засідань педагогічної ради

   

  здійснення контролю за роботою методичних об'єднань учителів

   

  контроль за веденням тематичного обліку навчальних досягнень учнів

   

  моніторинг стану позакласного читання учнів

   

  вибіркове відвідування загальношкільних учнівських заходів тощо

   

  Щосеместру

  підбиття підсумків навчально-виховної роботи за семестр

   

  відвідування батьківських зборів

   

                                                                                                                                         Додаток 1

  Наради при директорі школи

  2019-2020 навчальний рік

  Мета: вирішення перспективних і поточних питань роботи школи, раціональна й ефективна організація

   освітнього процесу

   

  Серпень

  1. Циклограма проведення засідань колективу протягом року.
  1. Координація планів роботи бібліотеки, медичного пункту , практичного психолога, соціального педагога, їдальні, профспілкового комітету з планом роботи школи.
  1. Про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів.
  1. Підсумки огляду готовності навчальних кабінетів.
  1. Завершення комплектування ГПД.
  1. Про підсумки оздоровлення учнів.

  Вересень

  1. Про режим роботи школи.
  1. 2.     Аналіз календарного планування педагогічними працівниками на І семестр.
  1. 3.     Стан відвідування учнями  школи.
  1. 4.     Про організацію діяльності методичної ради.

   

   

  Жовтень

  1. Про забезпечення учнів підручниками і посібниками.
  1. Про спільну роботу вчителів і батьків з контролю за відвідуванням занять учнями.
  1. Про проведення профілактичної роботи з попередження правопорушень.
  1. Організація і проведення занять з охорони життя і здоров’я учнів.
  1. Про стан ведення шкільної документації
  1. Про проведення атестації педагогів закладу.
  1. Про обладнання навчальних кабінетів.

   

   

  Листопад

  1. Про виконання Статуту та правил внутрішкільного розпорядку школи.
  1. Про роботу методичного  кабінету  школи.
  1. Про фізкультурно-оздоровчу роботу закладу.
  1. 4.      Про систему роботи педагогічного колективу з протипожежної безпеки.
  1. 5.      Про залучення учнів до гурткової роботи.

   

   

   

  Грудень

  1. Аналіз навчально - виховної роботи за І семестр.
  1. Про стан дотримання норм техніки безпеки й охорони праці.
  1. Про стан відвідування учнями школи за 1 семестр.
  1. Стан викладання  української  мови  та  літератури.

   

   

   

  Січень

  1. Аналіз результатів контролю всіх видів шкільної документації.
  1. Про хід перепідготовки педагогічних кадрів.
  1. Аналіз календарних планів учителів на ІІ семестр
  1. Про виконання навчальних програм з І семестр.
  1. Про стан викладання навчальних предметів у початковій  школі. 
  1. Аналіз планів виховної роботи класних керівників.

   

   

   

   

  Лютий

  1. Про корекційно-розвиткову роботу вчителів початкової ланки.
  1. Про стан збереження шкільних підручників
  1. Про стан впровадження нових педагогічних технологій в освітній процес.

   

   

   

  Березень

  1. Про підготовку школи до нового навчального року, про перспективу забезпеченості школи новими підручниками.
  1. Про підсумки перевірки викладання математики у 5-8 класах.
  1. Обговорення проекту навчального плану на наступний рік
  1. Організація гарячого харчування

   

   

   

  Квітень

  1. Про проведення місячника перевірки знань для учнів 3, 5 – 8 класів.
  1. Про підготовку до ремонтних робіт.
  1. Про надання щорічної відпустки працівникам школи.

   

   

   

  Травень

  1. Підсумки проведення річник контрольних робіт.
  1. Аналіз освітньої роботи за ІІ семестр.
  2. Підсумки перевірки ведення класних журналів.

   

   

  Червень

  1. Про виконання навчальних планів і програм за ІІ семестр та рік.
  1. Про додержання правил техніки безпеки під час ремонтних робіт.
  1. Про проведення святкового заходу вручення свідоцтв випускникам школи.
  1. Про роботу оздоровчого табору «Сонечко».
  1. Про координування планів роботи на новий навчальний рік.

   

   


                                                                                                                                                                                                 Додаток 2

  Інструктивно – методичні наради за участю

  заступника директора з навчально – виховної роботи

  2019-2020 н.р.

  Мета: вирішення перспективних і поточних питань роботи школи,

  раціональна та ефективна організація освітнього процесу.

   

  Серпень

  1. Методика проведення першого уроку.
  2. Інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів.
  3. Про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів.
  4. Про організацію освітнього процесу у 1-4 класах
  5. Планування роботи методичних об’єднань.
  6. Опрацювання нормативних документів.

   

  Вересень

  1. Аналіз календарного планування.
  2. Планування роботи з атестації учителів.
  3. Про проведення корекційно-розвиткових занять.
  4. Складання графіка проведення контрольних робіт і відкритих уроків.
  5. Про організацію роботи ГПД.
  6. Про організацію харчування учнів.
  7. Опрацювання нормативних документів.

   

  Жовтень

  1. Ведення ділової документації в школі
  2. Складання графіка підвищення кваліфікації педагогічних  працівників.
  3. Організація і проведення занять та інструктажів з охорони праці і здоров’я дітей
  4. Опрацювання нормативних документів
  5. Про проведення шкільних предметних тижнів: Укр..мова і  літ., зарубіжна  літ.- березень. Математика- квітень

  Осн.здор.-листопадэ Трудове навчання – жовтень. Фіз.вихов.-травень. Поч..класи-лютий

   

  Листопад

  1. Про роботу з невстигаючими учнями.
  2. Про організацію проведення навчальних екскурсій.
  3. Результати контролю за якістю уроків
  4. Про шляхи підвищення в учнів мотивації до навчання.
  5. Опрацювання нормативних документів.

   

  Грудень

  1. Про результати перевірки ведення зошитів з української мови та літератури.
  2. Про результати перевірки ведення щоденників.
  3. Аналіз проведення залікової декади у 9 класі.
  4. Про ведення класних журналів.
  5. Про виконання освітніх програм у І семестрі.
  6. Про підсумки освітньої роботи за І семестр 2018 – 2020 навчального року
  7. Опрацювання нормативних документів.

   

  Січень

  1. Про відвідування учнями школи.
  2. Про вимоги до вчителів, які працюють за індивідуальною формою навчання.
  3. Про хід підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
  4. Про проведення корекційно-розвиткових занять у ІІ півріччі.
  5. Результати перевірки санітарно – гігієнічного режиму класних кімнат.
  6. Опрацювання нормативних документів.

   

   

  Лютий

  1. Про співпрацю учителів початкових класів та учителів – предметників.
  2. Про роботу вчителів із слабовстигаючими учнями.
  3. Про стан профорієнтаційної роботи в школі.
  4. Опрацювання нормативних документів.

   

  Березень

  1. Про стан виконання плану методичної роботи.
  2. Про ведення корекційно-розвиткових  занять.
  3. Збір і оформлення інформації щодо фізкультурно-оздоровчої роботи.
  4. Опрацювання нормативних документів.

   

  Квітень

  1. Про ведення шкільної документації.
  2. Про підсумки перевірки індивідуальноі форми навчання.
  3. Обговорення проекту освітньої програми на новий навчальний рік.
  4. Аналіз роботи з дітьми. позбавленими батьківського піклування, учнями з багатодітних та малозабезпечених сімей.
  5. Про проведення директорських контрольних робіт для учнів 2 -3, 5 – 9 класів.
  6. Опрацювання нормативних документів.

   

  Травень

  1. Підсумки проведення директорських контрольних робіт.
  2. Аналіз освітньої роботи за ІІ семестр та рік.
  3. Про оформлення й ведення документації державної підсумкової атестації.
  4. Про виконання освітніх програм за ІІ семестр та рік.
  5. Про організацію оздоровлення учнів у літній період.
  6. Опрацювання нормативних документів.

   

   

  ПЛАН  РОБОТИ

   

  ДОПОМІЖНИХ  СЛУЖБ

   

  ШСЗШ № 10

   

  2019-2020 н.р.

   

  ВЕРЕСЕНЬ:

  1-й  тиждень

  1.Ознайомлення  колективу  з  планом  евакуації. Доведення  його  під  розписку  до  відома  кожного  працівника  школи.

  2.Складання  графіка  роботи  технічного  персоналу, розподіл обсягу  виконання  роботи.

  3.Перевірка  наявності  табличок  220 ВТ  біля  розеток  і  вимикачів  по  всьому  приміщенні  школи.

  4.Підготовка  приміщень  до  експлуатації.

  5.Санітарна  середа.

  6.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.     

  2-й  тиждень

  1.Внесення  змін  до  особових  справ  технічних  працівників  школи.

  2.Перевірка  стану   маркування  шкільних  меблів.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  та  водопостачання.

  3-й  тиждень

  1.Перевірка  приміщень  школи  на  дотримання  правил  пожежної  безпеки.

  2.Списання  ремонтно-будівельних  матеріалів, що  використовувались  під  час  підготовки  закладу  до  навчального  року.

  3.Збирання  насіння  квітів  на  пришкільних  клумбах.

  4.Облік  та  передача  показників  обліку  електроенергії  та  водопостачання.

  5.Санітарна  середа.

  6.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  4-й  тиждень

  1.Контроль  відпрацювання  робочого  часу  техперсоналом.

  2.Благоустрій  шкільної  території.    

  4.Санітарна  середа.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  ЖОВТЕНЬ:

  1-й  тиждень

  1.перевірка  інвентаризації  шкільного  майна  та  обладнання.

  2.Збирання  каштанів.

  3.Контроль  економії  водо  та  електропостачання.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  2-й  тиждень

  1.Підготовка  до  запуску  теплопостачання.

  2.Підготовка  вхідних  дверей  до  зимового  періоду.

  3.Профілактичний  огляд  кранів  харчоблоку, санвузлів.

  4.Ремонт  та  виготовлення  садового  інвентарю.

  5.Проведення  занять  з  охорони  праці  з  техперсоналом.

  6.Санітарна  середа.

  7.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  3-й  тиждень

  1.Запуск  тепла.

  2.Контроль  за  упорядкуванням  шкільної  території.

  3.Озеленення  закладу.

  4.Санітарна  середа.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

   4-й  тиждень

  1.Контроль  відпрацювання  робочого  часу  техперсоналом.

  2.Благоустрій  шкільної  території.

  3.Списання  застарілого  майна.

  4.Контроль  за  дотриманням  санітарних  норм  у  приміщенні  школи.    

  5.Санітарна  середа.6.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.    

  ЛИСТОПАД:

  1-й  тиждень

  1.Перевірка  температурного  режиму  в  приміщенні  школи.

  2.Перевірка  стану  чергування  по  школі.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.    

  2-й  тиждень

  1.Перевірка  стану  виконання  посадових  інструкцій.

  2.Прийом  макулатури.

  3.Огляд  стану  озеленення  шкільних  приміщень.

  4.Санітарна  середа.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  3-й  тиждень

  1.Контроль  стану  обклеювання  віконних  рам  у  кабінетах  та  місцях  загального  користування.

  2.Заготівля  піску  для  покриття  вкритих  кригою  тротуарів  на  шкільному  подвір*ї.

  3.Оформлення  акту  на  списання  застарілої  та  напри годної  до  використання  літератури .

  4.Санітарна  середа.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  4-й  тиждень

  1.Контроль  освітлення  приміщень  на  перших  уроках.

  2.Контроль  готовності  шкільних  приміщень  до  зими.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.
  ГРУДЕНЬ:

  1-й  тиждень

  1.Упорядкування  шкільної  території.

  2.Перевірка   стану  дотримання  техніки  безпеки  у  навчальному  закладі.

  3.Збирання  макулатури.

  4.Забезпечення  спонсорської  підтримки  навчального  закладу.

  5.Санітарна  середа.

  6.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  1. Подання списків працівників школи  для  проходження  медогляду  до поліклініки.

  2-й  тиждень

  1.Перевірка  стану  прибирання  шкільних  приміщень.

  2.Перевірка  технічного  стану  обладнання, електрощитів  з  метою  попередження  травматизму.

  3.Прийом  макулатури.

  4.Санітарна  середа.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  3-й  тиждень

  1.Контроль  проходження  медогляду  працівників  закладу.

  2.Порівняльний  контроль  за  виконанням  тепло збереження  у  навчальних  кабінетах.

  5.Санітарна  середа.

  6.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  4-й  тиждень

  1.Контроль  за  маркуванням  прибирального  інвентарю.

  2.Підготовча  робота  до  святкування  Нового  року.

  3.Проведення  Новорічного  свята.

  4.Санітарна  середа.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  СІЧЕНЬ:

  1-й  тиждень

  1.Генеральне  прибирання  закладу.

  2.Перевірка  технічного  стану  обладнання, стану  меблів  з  метою  попередження  травматизму.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  2-й  тиждень

  1.Упорядкування  технічної  документації.

  2.Перевірка  щитових  приміщень.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  3-й  тиждень

  1.Проведення  ревізії  водо  і  теплопостачання.

  2.Контроль  за  відпрацюванням  робочого  часу  технічним  та  допоміжним  персоналом.

  3.Перевірка  чергування  по  школі.

  4.Санітарна  середа.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  4-й  тиждень

  1.Оформлення  акту  «Про  списання  використаних  матеріалів».

  2.Контроль  за  збереженням  водо, тепло  та  енерго  постачання.

  3.Перевірка  використання  бібліотечного  фонду.

  4.Санітарна  середа.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії, тепло  і  водопостачання.

  ЛЮТИЙ:

  1-й  тиждень

  1.Перевірка  теплового  та  світового  режиму  закладу.

  2.Збирання  макулатури.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії. тепло  і  водопостачання.

  2-й  тиждень

  1.Рейд-перевірка  збереження  шкільних  меблів.

  2.Санітарна  середа.

  3.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії, тепло  і  водопостачання.

  3-й  тиждень

  1.Інвентаризація  шкільного  майна.

  2.Контроль  за  упорядкуванням  шкільної  території.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії, тепло  і  водопостачання.

  4-й  тиждень

  1.Перевірка  стану  шкільного  майна.

  2.Контроль  дотримання  техніки  безпеки  на  робочих  місцях.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії, тепло  і  водопостачання.

  БЕРЕЗЕНЬ:

  1-й  тиждень

  1.Контроль  стану  озеленення  класних  кімнат.

  2.Генеральне  прибирання  шкільних  приміщень.

  3.Рейд-перевірка  санітарного  стану  класних  кімнат.

  4.Перевірка  стану  збереження  підручників.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії, тепло  і  водопостачання.

  2-й  тиждень

  1.Контроль  відпрацювання  робочого  часу  технічним  та  допоміжним  персоналом.

  2.Проведення  ревізії  технічного  обладнання  закладу.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії, тепло  і  водопостачання.

  3-й  тиждень

  1.Контроль  ведення  медичних  книжок  працівників  школи.

  2.Планування  заходів  щодо  благоустрою  шкільної  території.

   3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії, тепло  і  водопостачання.

  4-й  тиждень

  1.Перевірка  світлового, теплового  та  повітряного  режиму  у  шкільних  приміщеннях.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії, тепло  і  водопостачання.

  КВІТЕНЬ:

  1-й  тиждень

  1.Планування  роботи  по  поточному  ремонту  школи.

  2.Благоустрій  шкільної  території.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії, тепло  і  водопостачання.

  2-й  тиждень

  1.Контроль  за  миттям  вікон  у  шкільних  приміщеннях.

  2.Перевірка  стану  збереження  шкільного  майна.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  3-й  тиждень

  1.Складання  графіка  проведення  літнього  ремонту  закладу.

  2.Контроль  відпрацювання  робочого  часу  технічного  та  допоміжного  персоналу.

  3.Підготовка  підручників  до  повернення  до  бібліотеки.

  4.Санітарна  середа.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  4-й  тиждень

  1.Проведення  профілактичного  огляду  спортивного,технічного. Електро  та  протипожежного

  обладнання.

  2.Перевірка  тепло системи  на  кінець  опалювального  сезону.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  ТРАВЕНЬ:

  1-й  тиждень

  1.Перекопування  клумб.

  2.Ревізія  тепло системи.

  3.Миття  дверей  та  плінтусів  по  школі.

  4.Санітарна  середа.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  2-й  тиждень

  1.Планування  засівання  клумб.

  2.Підготовка  насіння  до  засівання  клумб.

  4.Санітарна  середа.

  5.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  3-й  тиждень

  1.Визначення  фактичного  об’єму  робіт  по  ремонту  шкільних  приміщень.

  2.Планування  використання  спонсорської  допомоги.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  4-й  тиждень

  1.Перевірка  технічного  стану  обладнання, меблів.

  2.Перевірка  стану  використання  бібліотечного  фонду.

  3.Контроль  відпрацювання  робочого  часу працівниками  технічних  служб.

  3.Санітарна  середа.

  4.Облік  та  передача  показників  використання  електроенергії  і  водопостачання.

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2023 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"